Политика за използване на личните данни

1.При обработването на лични данни, събрани чрез тази европейска гражданска инициатива, организаторите трябва да се съобразят с член 12 от Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива, Директива 95/46 / ЕС за защитата на личността при обработка на личните данни, и за свободното движение на тези данни и националните разпоредби, приети в съответствие с нея.

2. Организаторите гарантират, че личните данни, събирани за тази гражданска инициатива не се използват за други цели, освен за заявената подкрепа за тази инициатива, и ще бъдат унищожени всички изявления получени в подкрепа на тази инициатива и всички копия от тях, най-късно един месец след успешното подаване на инициативата в Комисията или 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива, което от двете е по-рано.

3. Изявления на подкрепа за тази гражданска инициатива и копията от тях могат да бъдат задържани извън тези срокове, ако е необходимо за целите на съдебни или административни производства. Организаторите и компетентния орган ще унищожат всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно една седмица след датата на окончателното решение от приключване на въпросните производства.

4. Независимо от горното, организаторите имат право да поискат от поддръжниците техните данни за контакт отделно, при условие, че е съобразено със законодателството за защита на данните. С поддаването на име, държава, език и имейл адрес на организаторите на този сайт, потребителят се съгласява, че тези данни могат да бъдат използвани, за им бъде изпращана информация за напредъка, резултатите и бъдещите действия, свързани с тази инициатива, както и за други подобни инициативи, провеждани на европейско и национално ниво.