Podmínky ochrany osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů shromážděných touto evropskou občanskou iniciativou musí organizátoři postupovat podle článku 12 Nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě, směrnice č. 95/46 / ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle vnitrostátních právních předpisů, přijatých na jejich základě.

2. Organizátoři zabezpečí, aby osobní údaje, shromážděné občanskou iniciativou, nebyly použité pro jiný účel, než na vyjádření podpory této iniciativě, a skartují všechna získaná prohlášení o podpoře této iniciativy občanů včetně kopií nejdříve do jednoho měsíce po předložení úspěšné iniciativy Komisi nebo do 18 měsíců od data registrace navržené iniciativy podle toho, který okamžik nastane dříve.

3. Prohlášení o podpoře této občanské iniciativy a jejich kopie mohou být zachovány i po uplynutí této lhůty v případě potřeby pro soudní nebo správní řízení, vedené v souvislosti s touto iniciativou. Organizátoři a příslušné orgány skartují prohlášení o podpoře stejně jako jejich kopie nejpozději do týdne po skončení těchto řízení vydáním konečného rozhodnutí.

4.Bez ohledu na výše uvedené mohou organizátoři požádat signatáře o poskytnutí kontaktních údajů zvlášť za účelem poskytování dalších informací o iniciativě, a to za dodržení předpisů o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svého jména, země původu, jazyka a emailové adresy organizátorům prostřednuictvím této webové stránky uživatel souhlasí s užitím těchto údajů za účelem informování o pokroku a výsledcích této iniciativy, stejně jako o podobných iniciativách, vyvíjených na evropské i národní úrovni.