Politik ved brug af personlige data

1. Ved behandling af personoplysninger, som indsamles via dette EU-Borgerinitiativ skal initiativtagerne overholde artikel 12 i forordning (EU) nr 211/2011 om borgerinitiativer, direktiv 95/46 / EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør heraf.

2. Initiativtagerne sikrer, at personoplysninger, der er indsamlet til dette borgerinitiativ, ikke anvendes til andre formål end deres angivne støtte til dette initiativs formål, og destruerer alle støttetilkendegivelser til det pågældende initiativ og kopier heraf senest én måned efter at have forelagt det gennemførte initiativ til Kommissionen eller 18 måneder efter datoen for registreringen af ​​det foreslåede Borgerinitiativ, alt efter hvad der kommer først.

3. Støttetilkendegivelser til dette Borgerinitiativ og kopier heraf kan om nødvendigt bevares ud over disse frister med henblik på retlige eller administrative procedurer. Arrangørerne og den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest en uge efter datoen for indgåelse af de nævnte sager ved en endelig afgørelse.

4. Uanset ovenstående har arrangørerne lov til at bede underskrivere om deres kontaktoplysninger seperat, forudsat at databeskyttelse lovgivningen overholdes. Ved at indsende sit navn, land, sprog og e-mail-adresse til arrangørerne via denne hjemmeside, accepterer brugeren, at disse data kan anvendes med det formål at holde dem informeret om de fremskridt, resultater og opfølgning af dette initiativ samt af lignende initiativer både på europæisk og nationalt plan.