Isikuandmete kasutamise reeglid

1. Selle Euroopa Kodanike Algatuse kaudu kogutud isikuandmete töötlemisel peavad korraldajad järgima kodanikualgatuse määruse (EL) nr 211/2011 artiklit 12, direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja selle alusel vastu võetud siseriiklikke sätteid.

2. Korraldajad peavad tagama, et selle kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid ei kasutataks ühelgi teisel eesmärgil peale selle algatuse toetamise ning nad peavad kustutama kõik selle algatuse jaoks saadud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödudes eduka algatuse esitamisest Komisjonile või 18 kuu möödudes esitatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast, sõltuvalt sellest, kumb on varasem.

3. Kodanikualgatuse toetusavaldusi ja nende koopiaid tohib säilitada nendest ajalistest piirangutest kauem, kui see on vajalik kohtu- või haldusmenetluste jaoks. Korraldajad ja pädev asutus peavad hävitama kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe nädala möödudes alates mainitud menetluste lõpetamise kuupäevast lõpliku otsuse läbi.

4. Eespool esitatust olenemata on korraldajatel lubatud küsida allakirjutanutelt eraldi nende kontaktandmeid, eeldusel, et seejuures järgitakse andmekaitseseadusi. Korraldajatele selle veebilehe kaudu oma nime, riigi, keele ja e-posti aadressi esitamise läbi nõustub kasutaja, et neid andmeid võidakse kasutada tema teavitamiseks selle algatuse arengust, tulemusest ja järelmitest ning samuti sarnastest algatustest, mida viiakse läbi nii Euroopas kui ka riiklikul tasandil.