Πολιτική για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων

1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω αυτής της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών , οι διοργανωτές πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 12 του κανονισμού ( ΕΕ ) αριθ 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, την οδηγία 95 / 46 / ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των τέτοιων δεδομένων και των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ 'εφαρμογή του .

2. Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της αναφερόμενης υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία αυτή , και καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχει λάβει για την εν λόγω πρωτοβουλία και τυχόν αντίγραφά τους το αργότερο σε έναν μήνα μετά την υποβολή της επιτυχημένης πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ή 18 μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών , ό,τι γίνει ενωρίτερα.

3. Οι δηλώσεις υποστήριξης για την πρωτοβουλία και  τα σχετικά αντίγραφα μπορούν να διατηρούνται πέραν των προθεσμιών αυτών , εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών . Οι διοργανωτές και η αρμόδια αρχή καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών με τελική απόφαση.

4. Ασχέτως προς τα ανωτέρω  αναφερόμενα  οι διοργανωτές επιτρέπεται να ζητήσουν από τους υπογράφοντες τα στοιχεία επικοινωνίας τους ξεχωριστά , υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων τηρείται . Με την υποβολή ονοματεπώνυμου, χώρας , γλώσσας και της διευθύνσεως  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προς  τους διοργανωτές μέσω αυτής της ιστοσελίδας , ο χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της ενημέρωσής του για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και την παρακολούθηση της εξελίξεως αυτής της πρωτοβουλίας , καθώς και παρόμοιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.