Politika o zaštiti privatnosti

1. Prilikom obrade osobnih podataka prikupljenih putem Europske građanske inicijative, organizatori će se pridržavati članka 12 Uredbe (EU) br. 211/2011. o građanskim inicijativamaDirektive 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka usvojenih u pojedinoj državi.

2. Organizatori će se pobrinuti da se osobni podaci prikupljeni putem ove građanske inicijative ne koriste ni u jednu drugu svrhu osim izraza podrške pojedinaca inicijativi te će uništiti sve primljene izjave podrške za inicijativu i sve kopije istih najkasnije mjesec dana nakon što uspješna inicijativa bude predana Komisiji ili 18 mjeseci nakon datuma registracije predložene građanske inicijative, što god se od toga dvoje dogodi ranije.

3. Izjave podrške za ovu građansku inicijativu i kopije istih mogu se zadržati i izvan ovog vremenskog ograničenja ako to bude potrebno u svrhu pravnih ili administrativnih postupaka. Organizatori i nadležna vlast uništit će sve izjave podrške i kopije istih najkasnije tjedan dana nakon datuma kada konačnim rješenjem budu zaključeni rečeni  postupci.

4. Bez obzira na gore navedeno, organizatorima je dopušteno zatražiti kontakte potpisnika zasebno, ako se pritom poštuju zakoni o zaštiti podataka. Šaljući svoje ime, državu, jezik i e-mail adresu organizatorima putem ove web-stranice, korisnik pristaje na korištenje tih podataka u svrhu informiranja o napretku, ishodu i praćenju inicijative, kao i o sličnim inicijativama koje se provode na europskoj, kao i na nacionalnoj razini.