Asmens duomenų naudojimo politika

1. Tvarkydami asmens duomenis, surinktus vykdant šią Europos piliečių iniciatyvą, organizatoriai vadovaujasi Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 12 straipsniu, Direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei pagal juos priimtomis nacionalinėmis nuostatomis.

2. Organizatoriai užtikrina, kad šiai piliečių iniciatyvai surinkti asmens duomenys nebus naudojami jokiu kitu tikslu, nei jų nurodyta parama šiai iniciatyvai,  ir įsipareigoja sunaikinti visus pareiškimus apie pritarimą šiai iniciatyvai bei jų kopijas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sėkmingos iniciatyvos dokumentų pateikimo Komisijai ar per 18 mėnesių nuo siūlomos piliečių iniciatyvos registracijos datos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

3. Pritarimo šiai piliečių iniciatyvai pareiškimai ir jų kopijos gali būti saugomi ilgiau nei iki minėto termino pabaigos, jei to reikia dėl teisinių ar administracinių bylų. Organizatoriai ir kompetentinga institucija privalo sunaikinti visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas ne vėliau kaip per savaitę nuo datos, kai šiose bylose priimamas galutinis sprendimas.

4. Nepaisant to, organizatoriams leidžiama atskirai prašyti pasirašiusiųjų asmenų kontaktinių duomenų, laikantis duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Naudotojas, organizatoriams tinklalapyje nurodydamas savo vardą, pavardę, šalį, kalbą ir elektroninio pašto adresą, sutinka, kad šie duomenys gali būti naudojami tam, kad būtų galima jį informuoti apie šios iniciatyvos eigą, rezultatus ir tęsinį, bei apie panašias iniciatyvas, vykdomas Europos ir nacionaliniu lygmeniu.