Europees Hof bevestigt: Het definiëren van het huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw is niet discriminerend.
24/11/2016

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

24 november 2016 

in zaak C‑443/15, David L. Parris tegen Trinity College Dublin et al.

 

§§ 58-59:

 

 [Het Hof heeft] "... vastgesteld dat de burgerlijke staat en de uitkeringen die daaruit voortvloeien tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren en dat het Unierecht die bevoegdheid onverlet laat.

(...)

Het staat de lidstaten dus vrij een huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht of een alternatieve vorm van wettelijke erkenning van hun relatie in te voeren, en, in voorkomend geval, de datum te vast te stellen vanaf wanneer een dergelijk huwelijk of een dergelijke alternatieve vorm gevolgen heeft."

Donaties
Hoe meer financiële steun we ontvangen, zoveel te meer kunnen we voor het huwelijk en het gezin doen.