Ons Initiatief

Samen staan we sterk voor het huwelijk en het gezin in Europa!

Wanneer een man en een vrouw gaan trouwen, dan doen ze dat omdat ze verlangen één van de grootste projecten die bestaan te starten- samen een gezin stichten.

De Staat erkent het huwelijk niet omdat het zich wil mengen in menselijke gevoelens, maar omdat het de toekomst van de natie garandeert door de volgende generaties en de opvoeding van de kinderen. Dit verklaart het belang van het huwelijk; het is, en het is goed om dat te beseffen, niet slechts een contract, maar een instelling.

Het huwelijk beschermt het gezin omdat het gebaseerd is op een verplichting om samen te leven in een geest van wederzijds respect en verantwoordelijkheid voor de kinderen die daaruit voortkomen.

Uiteraard is het gezin essentieel voor elk individu en voor de samenleving. Het is de plaats waar kinderen worden verwelkomd en opgevoed; ieder van ons heeft zijn plaats heeft in de generationele lijn. Het gezin verbindt ons aan elkaar en is de plek waar we leren solidair te zijn en te delen Het gezin is het beste sociale vangnet en de meest effectieve bescherming tegen eenzaamheid. Het gezin is ook de motor van de economie, voor het heden en voor de toekomst.

Kortom, het gezin is de basis van de samenleving.

Daarom hebben de stichters van de Europese Unie ervoor gezorgd dat het subsidiariteitsbeginsel werd toegepast op alles wat te maken heeft met de familie: de exclusieve verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de lidstaten. Met andere woorden, de politieke beslissingen die gaan over familie worden genomen op nationaal niveau, dicht bij de gezinnen.

Niettemin wordt sinds enige tijd het gezin steeds vaker genoemd in EU-teksten. In sommige gevallen gaan deze teksten zo ver dat ze een definitie  geven van het gezin- ook al verschillen deze definities in de verschillende teksten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel rapporten aangenomen door het Europees Parlement over reproductieve rechten, met andere woorden het gezin.

Dit leidt tot problemen, temeer omdat het concept van het huwelijk en het gezin onderwerp is van steeds meer uiteenlopende standpunten tussen de verschillende Europese landen. Omdat het niet langer duidelijk is wat er wordt bedoeld wordt, is het stilaan onmogelijk geworden om de Europese teksten te interpreteren en toe te passen.

De EU heeft daarom dringende behoefte aan een duidelijke en nauwkeurige definitie van het huwelijk en het gezin. Natuurlijk is het noodzakelijk dat deze definities bijdragen aan de eenheid van Europa door zich te baseren op een gemeenschappelijke noemer van alle lidstaten, die de universele werkelijkheid van de mensheid weerspiegelt - het huwelijk tussen man en vrouw, en de banden van vader, moeder, en kind.

MAMA, PAPA & KINDEREN vraagt u dan ook om deel te nemen aan een 'Europees burgerinitiatief' (EBI) waarin rekening wordt gehouden met de wil van de burgers van de 28 lidstaten.

Voor veel mensen is het zowel onrechtvaardig als kunstmatig om bewust een kind zijn vader of zijn moeder, en dus de kennis van zijn herkomst, te ontnemen. Het is essentieel om het huwelijk tussen een man en een vrouw, en de banden die vader, moeder en kind binden te respecteren.

Help ons om een groot aantal handtekeningen te verzamelen waardoor onze oproep een sterk politiek signaal wordt voor de Europese beleidsmakers.

UW HANDTEKINING MAAKT HET VERSCHIL! TOEKOMSTIGE GENERATIES KINDEREN REKENEN OP UW STEUN. NAMENS HEN, DANK U!

Donaties
Hoe meer financiële steun we ontvangen, zoveel te meer kunnen we voor het huwelijk en het gezin doen.