Ochrona danych osobowych

1.  Podczas przetwarzania danych osobowych zebranych przez Europejską Inicjatywę Obywatelską, organizatorzy przestrzegają artykułu 12 regulacji UE numer 211/2011 dotyczącej inicjatyw obywatelskich, dyrektywy 96/46/EC, dotyczącej ochrony jednostki podczas przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jak również narodowych postanowień do tego się odnoszących.

2. Organizatorzy zapewniają, iż dane osobowe zebrane w ramach inicjatywy obywatelskiej nie są używane w żadnym celu innym niż wsparcie tej inicjatywy, oraz iż zutylizują wszystkie wyrazy wsparcia otrzymane dla inicjatywy oraz wszelkie ich kopie najpóźniej miesiąc po złożeniu inicjatywy do Komisji Europejskiej lub 18 miesięcy po dacie rejestracji inicjatywy, zależnie od tego, który termin okaże się wcześniejszym.

3. Wyrazy wsparcia dla inicjatywy obywatelskiej oraz ich kopie mogą być przetrzymane powyżej wspomnianego limitu czasowego, jeśli będzie to konieczne dla procedur prawnych lub administracyjnych. Organizatorzy oraz uprawnione organy zutylizują wszelkie wyrazy wsparcia oraz wszelkie ich kopie najpóźniej tydzień po dacie sfinalizowania wyżej wspomnianych procedur ostateczną decyzją.

4. Jednakowoż, organizatorzy mają prawo zwrócić się do sygnatariuszy o ich dane kontaktowe, pod warunkiem, iż przestrzegane będzie prawo ochrony danych. Poprzez udostępnienie organizatorom nazwiska, kraju pochodzenia, języka i adresu e-mail z użyciem tej strony, użytkownik wyraża zgodę na użycie jego danych do przesyłania informacji dotyczących postępów inicjatywy, jej rezultatu oraz dalszego postępowania, jak również informacji dotyczących podobnych inicjatyw na szczeblu europejskim i krajowym.