Vårt Initiativ

Tillsammans för äktenskapet och familjen i Europa!

När en man och en kvinna gifter sej, är det för att de vill ge sej in på ett av de största projekt som finns - starta en familj tillsammans.

Staten erkänner inte äktenskapet för att den bryr sej om känslor, utan för att nya generationer och fostran av barn garanterar en nations framtid. Detta förklarar äktenskapets betydelse; vi bör minnas att äktenskapet inte bara är ett kontrakt, utan en institution.

Äktenskapet skyddar familjen för att det är baserat på ett avtal om att leva tillsammans i en anda av ömsesidig respekt och ansvar om de barn, som det ger upphov till.

Familjen är givetvis essentiell för varje individ och för samhället. Det är i familjen som barnen välkomnas och fostras; det är där som var och en av oss har vår egen plats i släktledet. Familjen knyter oss samman och det är där som vi lär oss solidaritet och att dela med oss.

Kort sagt, familjen är samhällets grundenhet.

Det är för den skull som grundarna av den Europeiska Unionen ville försäkra oss om att närhetsprincipen skulle gälla i allt som berör familjen och detta är enbart medlemsstaternas kompetens. Med andra ord ska politiska beslut som relaterar till familjen antas på nationell nivå, nära familjerna. Det oaktat så har EU- dokumenten allt oftare nämnt familjen på senare tid. I visa fall sträcker sej dessa dokument så långt att de till och med definierar familjen - även om dylika definitioner skiljer sej från varandra. Dessutom har flera betänkanden som har att göra med filiation- det vill säga familjen-  antagits av det Europeiska Parlamentet under senare år. Detta skapar problem, i all synnerhet som äktenskapets och familjens innebörd är mål för alltmer skiftande åsikter bland de europeiska staterna. Till slut är det alltså inte mera klart vad som menas med 'familj' eller 'äktenskap' och därför har de europeiska lagarna blivit omöjliga att tolka och tillämpa.
 
EU har därför ett akut behov för en tydlig och  exakt definition av äktenskap och familj. Det är naturligtvis nödvändigt att dessa definitioner ska bidra till ett europeiskt förenhetligande genom att basera sej på den för alla medlemsstater gemensamma nämnaren, på det som reflekterar den universella verkligheten - äktenskapet mellan man och kvinna samt bandet mellan mamma, pappa och barn.

MAMMA, PAPPA & BARN ber Dej därför att delta i ett 'europeiskt medborgarinitiativ' (ECI) som har för avsikt att tillkännagöra medborgarnas åsikt och vilja i de 28 medlemsstaterna. Många människor tycker att det är både orättvist och konstlagt att beröva ett barn på sin far eller mor och därmed på sin släkt. Det är essentiellt att respektera äktenskapet som mellan en man och en kvinna samt länken som förenar mamma, pappa och barn. Hjälp oss att samla in ett stort antal underskrifter och göra oss hörda genom att sända en stark politisk signal till  de europeiska beslutsfattarna.

DITT UNDERSTÖD HAR BETYDELSE! DE KOMMANDE GENERATIONERNA RÄKNAR MED DITT STÖD. VI TACKAR DEJ Å DERAS VÄGNAR!

Donera
Delta i vår gemensamma strävan att stöda äktenskapet och familjen i Europa!