Zásady používania osobných údajov

1. Pri spracovaní osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto iniciatívy európskych občanov, musia organizátori v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č 211/2011 o iniciatíve občanov, smernice 95/46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovani osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na jej základe.

2. Organizátori zabezpečia, aby osobné údaje zhromaždené pre túto občiansku iniciatívu neboli použité na iný účel než na vyjadrenie ich podpory tejto iniciatíve, a zničí všetky obdržané vyhlásenia o podpore tejto iniciatívy občanov a všetky ich kópie najneskôr do jedného mesiaca po predložení úspešnej iniciatívy Komisii, alebo do 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov, podľa toho čo nastane skôr.

3. Vyhlásenia o podpore pre túto občiansku iniciatívu a ich kópie môžu byť uchovávané mimo tieto lehoty v prípade potreby pre účely súdneho alebo správneho konania. Organizátori a príslušný orgán zničia všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr do jedného týždňa odo dňa uzavretia daného konania konečným rozhodnutím.

4. Bez ohľadu na vyššie uvedené, usporiadatelia smú požiadať signatárov o ich kontaktné údaje oddelene za predpokladu, že právne predpisy o ochrane údajov sú dodržiavaný. Odoslaním svojho mena, krajiny, jazyka a e-mailovej adresy organizátorom prostredníctvom tejto webovej stránky, užívateľ súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité na účely jeho informovania o pokroku, výsledkoch a sledovania tejto iniciatívy , ako aj podobných iniciatív vykonávaných na európskej i národnej úrovni.