Zber podpisov bude pokračovať až do 3. apríla 2017
28/11/2016

Tlačová správa

Brusel, 28. Novembra 2016

Mama, otec a deti
Zber podpisov bude pokračovať až do 3. apríla 2017

„Zber podpisov európskej iniciatívy občanov na ochranu manželstva a  rodiny „Mama, otec a deti“  bude pokračovať až do 3. Apríla 2017 , t.j. rok od jej oficiálneho zahájenia. Európsku komisiu som o našom zámere oboznámila v liste adresovanom  viceprezidentovi Komisie Fransovi Timmermansovi. “ hovorí Edit Frivaldszky, predsedkyňa a oficiálna predstaviteľka iniciatívy.  V liste zároveň žiada Komisiu, aby zo svojej webstránky odstránila nepravdivé informácie, na základe ktorých mal byť zber podpisov ukončený skôr.
Edit Frivaldszky tiež zdôrazňuje, že táto iniciatíva spája ľudí z celej Európy: „ Už mnoho ľudí podporilo „Mama, otec a deti“ a chceme zaistiť aby všetci tí, ktorí chcú podporiť manželstvo a rodinu, mali na to toľko času ako bolo plánované.“

„Nariadenie európskej iniciatívy občanov jasne stanovuje, že organizátori majú na zber podpisov 12 mesiacov,“  tvrdí Maria Hildingsson, generálna tajomníčka iniciatívy „Mama, otec a deti“. Tento fakt vyplýva z článku 5 Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011: Všetky vyhlásenia o podpore sa zbierajú po dni registrácie navrhovanej iniciatívy občanov a v lehote, ktorá nie je dlhšia ako 12 mesiacov.

„Toto ustanovenie hovorí, že vyhlásenia o podpore musia byť zozbierané počas dvanástich mesiacov po registrácii EOI, prípadne menej. Netvrdí však, že táto lehota musí bezpodmienečne začať v deň registrácie a dokonca ani to, že Komisia má rozhodnúť kedy táto doba začína alebo končí, “ dodáva M. Hildingsson.

Ustanovenie ďalej vymedzuje: Na konci uvedenej lehoty sa v registri zaznamená, že lehota uplynula a prípadne že nebol zozbieraný potrebný počet vyhlásení o podpore – čo  teda znamená, že na konci ročnej lehoty sa má v registri zaznamenať, že daná lehota uplynula. Neznamená to však, že na základe registrácie EOI má Komisia rozhodnúť a zaznamenať v registri dátum ukončenia zberu podpisov.

„Podpisy sme nezačali zbierať priamo po registrácii iniciatívy, ale až 4. apríla 2016. Zapríčinil to zložitý postup zriadenia a získania oficiálneho schválenia online systému zberu podpisov v súlade s technickými  požiadavkami  podľa  Nariadenia č. 211/2011,“ pokračuje E. Frivaldszky ,, práve z tohto dôvodu chceme ujasniť náš zámer pokračovať v zbere až do 3. Apríla 2017, ako sme pôvodne plánovali.

Kontakt:
Maria Hildingsson
+32 4 70 20 39 18
m.hildingsson@mumdadandkids.eu

Daruj
Prispejte k našemu spoločnému úsiliu o podporu manželstva a rodiny v Európe!